شاه عباسی

شاه عباسی

این ظروف اگرچه با نام شاه عباسی معروفند در واقع بازسازی ظروف سلطنتی دوران قاجاریه هستند و چون به سفارش ناصرالدین شاه قاجار در فرانسه با رنگ ارغوانی درباری و آب طلا ساخته شده اند همگی به تصویر ناصرالدین شاه با تاج معروفش مزین می باشند.